Rušanc - Prosimo všečkajte nas
Razpis za direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Razpis za direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Torek, 3 Januar, 2017

rušeNa podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:  - najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja,  - najmanj pet let delovnih izkušenj,  - državljanstvo Republike Slovenije,  - znanje uradnega jezika,  - osnovna raven znanja angleškega jezika (A2);  - opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);  - ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,  - zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti ter da poznajo področje delovanja javnih zavodov in imajo izkušnje z delom z mladimi. Prav tako je zaželeno poznavanje dela z računalnikom.

Kandidat mora ob prijavi predložiti svojo vizijo dela in razvoja zavoda na osnovi sprejete vizije in poslanstva CEZAM-a, poslovni načrt in predlog programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let. (Dokument Javni zavod CEZAM, Poslanstvo in vizija razvoja je objavljen na spletni povezavi: https://goo.gl/bRbejN).

Prav tako mora kandidat za direktorja priložiti tudi življenjepis na predpisanem obrazcu (v celoti izpolnjen Europass življenjepis, dosegljiv na spletni povezavi: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).

Zaželeno je, da prijava zajema tudi navedbo drugih znanj in veščin, ki jih kandidat ima.

Kandidat k vlogi priloži naslednja dokazila oziroma izjave:  - pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;  - pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbo delodajalcev, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in poznavanja področja dela javnih zavodov; iz izjave mora biti razviden čas opravljanja dela pri posameznem delodajalcu in zahtevana stopnja izobrazbe ter kratek opis dela pri posameznem delodajalcu;  - pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku;  - pisno izjavo kandidata, da:   * je državljan Republike Slovenije,   * obvlada uradni (slovenski) jezik,   * obvlada osnovno raven znanja angleškega jezika (A2),   * ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,   * zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.  - pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom delodajalca v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat v vlogi navede tudi e-naslov in tel. številko za nadaljnje komuniciranje v zvezi s postopkom.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Za znanje angleškega jezika na osnovni ravni (A2) šteje dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz angleškega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje angleškega jezika na osnovni ravni A2, kot je npr. potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika).

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne bo priložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil ali izjav ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Če bo komisija ocenila, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.

Direktorja bo za obdobje petih let imenoval Občinski svet Občine Ruše. Na podlagi sklepa o imenovanju bo predsednik Sveta zavoda z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno obdobje petih let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega zavoda Mariborska 31, 2342 Ruše oz. na območju Občine Ruše.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis – direktor CEZAM« na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ruše in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega razpisa posreduje v času uradnih ur Tanja Kocjan, e-pošta: [email protected]; tel. 02/669 06 57.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu