Rušanc - Prosimo všečkajte nas
DAVKOPLAČEVALCI RUŠ PONOVNO JAVNO OPOZARJAMO ŽUPANA RUŠ, TO JE GOSPODA UROŠA RAZPETA, NA SUM NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI

DAVKOPLAČEVALCI RUŠ PONOVNO JAVNO OPOZARJAMO ŽUPANA RUŠ, TO JE GOSPODA UROŠA RAZPETA, NA SUM NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI

Nedelja, 18 Marec, 2018

ruše

ruše

DAVKOPLAČEVALCI RUŠ PONOVNO JAVNO OPOZARJAMO ŽUPANA RUŠ, TO JE GOSPODA UROŠA RAZPETA, NA SUM NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI
DAVKOPLAČEVALCI RUŠ PONOVNO JAVNO OPOZARJAMO ŽUPANA RUŠ, TO JE GOSPODA UROŠA RAZPETA, NA SUM NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI

DAVKOPLAČEVALCI RUŠ PONOVNO JAVNO OPOZARJAMO ŽUPANA RUŠ, TO JE GOSPODA UROŠA RAZPETA, NA SUM NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI V občini Ruše je neizpodbitno protipravno dejstvo, da aktualni župan, to je Uroš Razpet, zlorablja proračun občine RUŠE in to počne s pogodbo o zunanjem ekspertnem pravnem sodelovanju z Odvetniško družbo Kac in odvetniki o.p. d.o.o. iz Maribora, saj ima občina Ruše zakonsko na razpolago BREZPLAČNE pravne storitve Državnega pravobranilstva RS. Davkoplačevalci občine RUŠE tako Računskemu sodišču RS, pravosodnim ter preiskovalnim organom in zainteresiranim medijem kot tudi odvetnikom javno oznanjamo projekcijo proračunske škode: 25 ur X 100 €/h X 12 mesecev X 4 leta = 120.000 € Dokaz 1: Skrbniška pogodba o sodelovanju med občino in odvetniki (vir: ZDIJZ) Davkoplačevalci oznanjamo tudi, da je realno škodo treba preizkusiti po uradni poti, saj se plačujejo davkoplačevalska sredstva na pavšalne odvetniške fakture pripravljenosti, saj dejanskega dela s strani občine ni, so le plačila na stanje pravne pripravljenosti, katera so brez specifikacije storitev. Po projekciji pogodbene vrednosti tako lahko davkoplačevalci npr. v treh mandatih podarimo zasebnim odvetnikom skoraj 360.000 evrov javnih proračunskih sredstev ali vsaj tri vrstne hiše oziroma lepo število stanovanj, saj smo že doslej realno odšteli za nič storitev vsaj vrednost dvosobnega stanovanja v Rušah. Dokaz 2: stanje faktur po pavšalu brez specifikacije odvetniških storitev (vir: ZDIJZ) Zaradi ponovitvene nevarnosti, saj odvetniške pavšalne pogodbe brez specifikacije pravnih storitev skrbnika nista preklicala, niti v proračun prostovoljno vrnila davkoplačevalcem neracionalno odtujena proračunska sredstva, na pozive se odzivata koruptivno, to je z organom molka odgovorne proračunske osebe oziroma ignorantsko, občinski svetniki OSOR pa se na davkoplačevalska opozorila odzivajo ISTO kot občinska uprava in župan, to je z molkom organa, javno oznanjamo davkoplačevalsko opozorilo, to je zgled slabih poslovnih običajev javne porabe davkoplačevalskih sredstev, saj verjamemo, da se tako ne ravna z davkoplačevalskimi sredstvi v javni blagor davkoplačevalcev občine Ruše, kateri bi lahko sredstva racionalno investirali v druge javne naložbe in ne v zasebne žepe odvetnikov. Župan zaradi lastne računice tudi ni odstopil ter ni davkoplačevalcem škode poravnal iz krivdnih razlogov ter iz lastnega žepa, kar bo naplavilo davkoplačevalski precedens! Pravila igre ekonomije etike javnega managementa ter izvoljenih predstavnikov ljudstva se v rezoniranju, to je v aktualni demokraciji in pravni državi, GLOBOKO SPOŠTUJEJO! Če davkoplačevalci pristojnih organov/oblasti ne opozarjamo na zlorabe proračunskih sredstev, nihče ne naredi reda in tako smo lahko desetletja oškodovani na račun zlorabe proračunskega denarja. Zraven mesečnega pavšala morajo namreč občinski uporabniki, kot je Javni zavod CEZAM, na račun davkoplačevalcev iz proračuna, plačati tudi stvarne stroške, kot so pravdni stroški, kadar izvršbe le teh niso izvedljive, kar ne bi bilo treba v primeru zakonsko brezplačnih storitev Državnega pravobranilstva RS, kjer se politični ter poslovni oziroma proračunski spori rešujejo alternativno, to je z mediacijo ter v skupno dobro vseh zainteresiranih deležnikov pravičnega zadoščenja ali prijateljske sprave. Dokaz 3: zakonodaja o brezplačnih storitvah Državnega pravobranilstva RS (vir: Uradni list RS) Davkoplačevalci RUŠ se ne predamo niti v boju proti lokalnemu političnemu kriminalu, saj nismo občinski svetniki, kateri se pozivom davkoplačevalcev izognejo z molkom organa, ter se tako županu Ruš, katerega individualno utemeljeno sumimo več kaznivih dejanj po KZ-1, to je kadrovske poslovne goljufije ter poslovne prevare članov OSOR (občinski svet občine Ruše) na korespondenčni seji februarja 2016 storjene ob protipravni izvolitvi v. d. direktorja Gorazda Ladineka (dokaz: zapisnik seje OSOR ter pogodba o prvi zaposlitvi Gorazda Ladineka na tehnično administrativno delovno mesto vodje športne infrastrukture), kateri je celo, kot v. d. direktorja Javnega zavoda CEZAM, katerega edini ustanovitelj je Občina Ruše, protipravno prejemal plačo namestnika direktorja, to je plačo iz občinskega proračuna za delovno mesto katero v javni občinski upravi sploh ni sistematizirano (dokaz: ugotovitve pristojne inšpekcije), niti slučajno ne predamo, še manj pa, v boju za pravično ali prijateljsko zadoščenje prodamo, saj delamo v skupno dobro davkoplačevalcev in tako bomo od preiskovalnih ter pravosodnih organov javno terjali kriminalistične ter sodne preiskave uvedene po uradni poti, saj nadzorni sistemi javnega nadzora, kot je Računsko sodišče RS, Svet zavoda CEZAM, NO občne Ruše ipd. odobravajo ta protipravna dela župana Ruš in ekipe sostorilcev, saj so vedeli oziroma morali vedeti, da župan po KZ-1 zlorablja položaj uradne osebe ali uradnih pravic ter hkrati po KZ-1 s poslovno kadrovsko prevaro oziroma goljufijo ravna nevestno v službi, in tako so sodelovali pri zlorabi proračunskih davkoplačevalskih sredstev po prstno volji, to je z molkom organa, saj niso sprožili nobene nadzorne akcije ali ekspertne zunanje preiskave kontrolnih organov po uradni poti. Davkoplačevalci Ruš tako župana Ruš, to je gospoda Uroša Razpeta, po KZ-1 sumimo za storjena kazniva dejanja poslovne goljufije ter nevestnega dela v službi, saj je v sodelovanju s predsednikom Sveta zavoda CEZAM, to je Urošem Majcenovičem, vedel oziroma moral vedeti, da en mesec dni zaposlen tehnični delavec Gorazd Ladinek, po pogodbi o zaposlitvi ni opravil obvezne pet mesečne poskusne delovne dobe, katero glede uspešnosti obvezno oceni kadrovska komisija, ter tako ni ustrezal razpisnim pogojem za v. d. direktorja, saj prav zato ni bil edini upravičen kandidat na vodilno delovno mesto, kot je to, z zlorabo položaja ali uradni pravic po KZ-1 medije in člane OSOR ter davkoplačevalce goljufijo informiral župan in s tem s ekipo storilcev protipravno storil kaznivo dejanje zlorabe položaja uradnih oseb ali uradnih pravic, saj je s poslovno prevaro dosegel izvolitev ter z dne 28.2.2016 zaposlitev Gorazda Ladineka na delovno mesto v. d. direktorja, s katerim je v imenu občinske službe CEZAM sklenil uradno pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto v. d. direktorja. Predsednik Sveta CEZAM, to je Uroš Majcenovič, v imenu sveta predloži upravičenega kandidata v izvolitev ter tako je z dne 28.2.2018 ob podpisu pogodbe vedel oziroma moral vedeti, da je storil poslovno prevaro v sodelovanju z uradnim predlagateljem, to je županom Ruš gospodom Urošem Razpetom. Tako so storilci župana storili davkoplačevalcem večjo gospodarsko škodo, najmanj v višini enoletnih nezakonitih plač v. d. direktorja na neobstoječe delovno mesto namestnika direktorja Javnega zavoda CEZAM, katera je na račun davkoplačevalcev protipravno izplačeval občinski proračun občine Ruše, saj delovnega mesta namestnika direktorja ni sistematiziranega v občinski upravi. Ker se aktualni direktor Javnega zavoda CEZAM, to je Tomi Prosnik, na pozive na nezakonito porabo davkoplačevalskega denarja ne odziva, čeprav je kot oseba javnega managementa dobro poučena oseba, katera je vedela oziroma morala vedeti za oškodovanje občinskega proračuna in nezakonito prejete plače v. d. direktorja, saj je bil opravljen inšpekcijski nadzor z ugotovitvami, je tako zaradi nevestnega dela v službi sokriv za poslovno goljufijo, saj ne uvede niti disciplinskih niti kazenskih ukrepov zoper krog omenjenih osumljencev, to je vrnitve nezakonito izplačanih davkoplačevalskih sredstev, katera hkrati tudi troši nevestno v službi, to je za neracionalni in protipravni najem zasebnih občinskih odvetnikov, namesto racionalne in zakonsko ponujene uporabe brezplačnih storitev Državnega pravobranilstva RS. Dialoga in sprave ni mogoče skleniti dokler se davkoplačevalcem ne vrne zaupanje v pravično upravljanje z javnimi sredstvi. Za vse zlorabe storilci koristijo proračunsko plačljivo občinsko odvetniško hišo namesto brezplačnega Državnega pravobranilstva RS, katerega jih je strah, saj dojemajo škodo storjeno na račun zlorabe položaja ali uradnih pravic, katera je z nevestnim delom ter poslovno kadrovsko goljufijo protipravno storjena davkoplačevalcem in tudi meni osebno kot žrtvi diskriminacije in hudo žaljive obdolžitve zaposlenih storjene po KZ-1 na dobro ime ter ugled. Ker protipravnega stanja v mojem primeru ni mogoče vrniti v prvotno stanje je na mestu zahteva za pravično zadoščenje, katero je možno doseči po principu prijateljskega zadoščenja, to je z plačilom denarnega nadomestila storilcev iz lastnega žepa ter primarno vračilom zlorabljenih proračunskih sredstev davkoplačevalcev. Politična prioriteta javnega opozorila so oznanjeni javni/davkoplačevalski interesi, to je urgentno ukrepanje zoper storilce globoke države, kateri so protipravno storili škodo davkoplačevalcem in tako se interventno preganjajo kazniva dejanja po uradni poti, kar je tudi namen javnega poziva, to je opozorila pristojnim organom, da na javno oznanilo intervenirajo po službeni dolžnosti, saj lokalni dejavniki, to so svetniki OSOR, sodelujejo z organom molka kot tudi javni management OU in vodstvo CEZAM. Osebni interesi so usmerjeni v dialog in spravo, to je v mediacijo kot alternativno sredstvo reševanja političnega spora, to je diskriminacije, katera je storjena z dne 15.2.2016 s protipravno odvetniško prepovedjo svobode gibanja in govora, saj kot stranka v postopku nisem bil vabljen v postopke niti prejel pravnega poduka, kaj šele post festum opravičila, ko je bilo na sodišču pravnomočno dokazano, da sta zaposleni delavki Javnega zavoda CEZAM, to je Nataliya Nikolajevna Hrženjak ter Anita Šajher, na glavni obravnavi izrekli krivo izpoved, to je dvakrat na dveh obravnavah v dveh tožbenih zadevah (dokaz: zapisnik glavne obravnave v tožbeni zadevi II P 501/2016 in II P 632/2016) v imenu javnega občinskega proračuna ter za javno davkoplačevalsko/občinsko službo CEZAM, ponovili hudo žaljivo obdolžitev po KZ-1, s katero sta potrdili krivo ovadbo pri delodajalcu CEZAM z dne 19.10.2015 ter zasebno na policiji z dne 3.11.2015, storjeno zoper ugled in dobro ime. Kot zasebni tožilec, katerega je s sklepom v zasebni pregon kroga storilcev po KZ-1 usmerilo ODT, sem šele s sodnimi postopki, katerih ne bi bilo, če bi delo vodilo Državno pravobranilstvo RS saj bi spor rešili racionalno, to je z mediacijo, katero je zavrnil tako Svet zavoda, kot tudi NO in župan, zbral dokaze o nedolžnosti, saj sem bil žrtev diskriminacije, to je lažje ali hudo žaljive obdolžitve (dokaz: izrek prepovedi prostega gibanja in svobode govora temelji na krivih izjavah zaposlenih delavk). Cilj pravične sprave je prijateljsko zadoščenje! Davkoplačevalci Ruš želimo sodelovati v boju proti globoki državi racionalno in tako vlagamo v potencialni skupni boj lastno izkustveno znanje, katero smo kreirali empirično, to je kot zasebni tožilci, laično ter individualno, in absolutno z lastnim vložkom zasebnega tožilca v pregonu političnega kriminala ter v pravično izkazanem vestnem nadzoru dela javnega managementa, katerega je usmerjali Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, saj tudi javni management povzroča skrbi in škodo davkoplačevalcem. Kršitev Evropske konvencije o človekovih temeljnih pravicah ter osebnostnih svoboščinah, kot je pravica obtoženca na pošteno sojenje, to je pravica na osebno izpoved stranke v postopku, ki je bil voden brez glavne obravnave ter z ustrahovalnim sklepom izrečen diskriminacijsko po odvetnikih z dne 15.2.2016, ter, kot je pravica na pravni poduk odvetnikovega dela, kaže, da je Gorazd Ladinek kot vodja postopka nezakonitega izreka prepovedi gibanja in svobode govora, kot tudi z njihove strani pooblaščeni hišni občinski odvetniki, kršil tudi pravico na učinkovita pravna sredstva, saj je potreboval alibi za nezakonito zaposlitev na delovnem mestu v. d. direktorja, na katerega ga je protipravno, saj kot edini upravičen kandidat ni izpolnjeval razpisnih pogojev, saj v mesecu dni zaposlitve ni opravil obvezne pet mesečne poskusne dobe, z dne 28.2.2016 zaposlil predsednik Sveta zavoda CEZAM, to je Uroš Majcenovič, ki je vedel oziroma moral vedeti, da kandidatovega poskusnega dela ni ocenila kadrovska komisija. Izpostaviti je treba tudi zasebno dejstvo, to je diskriminacijo (prepovedi gibanja in svobode govore ter izrek ukrepa brez pravice do sodelovanja v postopku ter brez varstva tretje osebe) nad gostom oziroma hudo žaljivo kršitev potrošniških pravic, katere sem bil deležen kot gost post festum po pet-letni redni vsakodnevni uporabniški izkušnji iz maščevanja , saj mi CEZAM oziroma visoko cenovno preplačani občinski odvetniki niso nikoli izročili obremenilnih dokazov, niti po ZDIJZ, ker pač odvetniki tega zakonsko niso dolžni so sporočili 23.5.2016. Prvo tožbo proti storilcem lažje ali hudo žaljive obdolžitve sem tako vložil šele šest mesecev po diskriminaciji, to je prepovedi svobode govora in prostega gibanja, protipravno storjeni z dne 15.2.2016 zoper ustavno varovano pravico na lastno podobo (dokaz: odvetniški izrek), to je vloženo z dne 8.6.2016 (dokaz: tožba II P 501/2016), saj niti NO niti CEZAM nista sprejela mediacije kot sredstva sprave. CEZAM je kriv za hudo žaljivo obdolžitev storjeno zoper dobro ime na ustavno varovano pravico na lastno podobo storjeno z dne 15.2.2016, saj kot gost že šest mesecev iz zdravstvenih razlogov sploh nisem več bil uporabnik storitev ŠPR, saj sem se ambulantno zdravil od napora petih operativnih posegov pod splošno anestezijo. Neizpodbitno je, da bi Državno pravobranilstvo RS delo zastopanja CEZAM opravilo brezplačno ter po uradni poti doseglo izvensodno poravnavo na protipravno storjeno krivico, saj krivice, to je diskriminacijskega izreka protipravne prepovedi svobode gibanja in govora sploh ne bi odobrilo. Občinskim odvetnikom pa ustreza davkoplačevalski denar in tako so storili vse, da so politično zapečatili poslovni spor brez interesa na spravo in mimo potrošniške ter evropske zakonodaje. Kršili so tudi Ustavo RS, čeprav so občinski odvetniki na sodišču z občinskim predlogom na odvzem poslovne sposobnosti dosegli mojo izločitev kot županovega tekmeca s trga lokalne politike, niso pa uspeli v predlogu na odvzem pravice na volitve. Skratka - kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade! Županske volitve 2018 bodo oznanjena opozorila davkoplačevalcev Ruš potrdila v velikem slogu, saj, kjer ni prijateljskega zadoščenja, to je opravičila, tam sledi pravično zadoščenje nadzornih organov, seveda uvedeno po uradni poti, saj uradni skrbnik mojih interesov, to je CSD Ruše neposredno, vestno skrbi za pravično zadoščenje pred pravosodnimi in preiskovalnimi organi pred katerimi imam sodno prepoved samostojnega nastopanja zaradi odvzema poslovne sposobnosti podano na predlog občinskih odvetnikov (Dokaz: poziv predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 12.12.2016 na CSD Ruše). Svoje delo sem kljub vsem političnim oviram in delu belih ovratnikov opravil nepristransko ter v pravično zadoščenje. OSOR sem še enkrat opozoril, da naj uvede kazensko ter odškodninsko preiskavo na zlorabe položaja uradnih oseb ali uradnih pravic župana Ruš, predsednika Sveta ZAVODA ter direktorja Javnega zavoda CEZAM. Dokaz: »Davkoplačevalec Ruš, to je občan Milan Robič, Ruške čete 3, Ruše, ponovno poziva OSOR, saj je junija 2016 že pisno neposredno pozval župana in predsednika Sveta CEZAM, da naj odstopita iz krivdnih razlogov ter povrneta protipravno povzročeno škodo proračunu in Milanu Robiču, katero je s krivo ovadbo ter hudo žaljivo obdolžitvijo po KZ-1 protipravno povzročil CEZAM z dne 15.2.2016 na ustavno varovano pravico na lastno podobo davkoplačevalca, to je občana Milana Robiča, da nemudoma razreši aktualnega direktorja Javnega zavoda CEZAM, saj ni uvedel niti enega postopka povrnitve materialne in nematerialne škode na dobro ime občana ter n ugled občine in na renome Javnega zavoda CEZAM, ter absolutno, aktualnega župana občine Ruše kot tudi aktualnega predsednika Sveta zavoda CEZAM«. (vir: [email protected] z dne 17.3.2018 ob 11:15 uri). Davkoplačevalci Ruš raziskavo (know-how) uvajamo na trg volitev za lastne potrebe. Dejansko se ni lahko boriti sam ter edini proti lokalnem političnem kriminalu in tako kreiram v skupno dobro zgled ter izhod iz sporne protipravne politične situacije, saj župan Ruš, to je Uroš Razpet, po lastnem prepričanju in osebnih izjavi, stavi na pravičnost ter kredibilnost RRD preiskave zasebnega tožilca, katerega k preiskovalnemu delu po KZ-1 zavezuje ter vodi sklep ODT in lastna vest davkoplačevalcev, saj želim živeti v miru in pravično. Tako si nikoli ne rabim očitati, da nisem kot davkoplačevalec v boju proti globoki državi storil zadnjega koraka, to je, dostojno, častno ter verodostojno, javno obvestil pristojne organe in hkrati kredibilno informiral zainteresirano medijsko spletno javnost, katera mi hvaležno stoji ob strani. FB prispevek je z dne 18.3.2018 ob 2:30 uri objavljen kot osebnostni test popularnosti. Terenska raziskava služi sondiranju javnega interesa po razkroju globoke države v skupno dobro. Dobra občina, dobra država! Nosilec RRD ekspertize: Raziskovalno društvo Milana Robiča Vodja RRD operacije: Milan Robič dipl. ekon.


Komentiraj ...
Objavi komentar
Prekliči

ARHIV|novic ARHIV|anket

©2016 RUŠANC

Vse novice na enem mestu